Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu: İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Merkez, Ayazma Cd No:37, Kat 12 Papirus Plaza 34406 Kâğıthane/İstanbul adresinde mukim Dorimu Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Dorimu Giyim”) ile www.jacadi.com.tr (site web adresi yazılacak.) internet sitesine kimlik (ad-soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgilerini (adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası) işbu “Sözleşme”nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan “Üye” arasındadır. “Sözleşme”, “Üye” tarafından www.jacadi.com.tr web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve “Üye”nin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. “Üye”, “Site”'ye üye olarak, işbu ”Sözleşme”nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar “Dorimu Giyim”: Dorimu Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “Site” : www.jacadi.com.tr isimli web sitesi “Üye” :Siteye, işbu “Sözleşme”de ve “Site”de belirtilen şartları sağlayanların işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle adına şifre ve kullanıcı adı tanımlanarak “Site”de işlemler gerçekleştirme yetkisi tanınan gerçek veya tüzel kişiyi, “Sözleşme” : www.jacadi.com.tr web sitesine ilişkin Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

3. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
3.1. Üyelik "Site"nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, kayıt işleminin yaptırılması ve “Dorimu Giyim” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu “Sözleşme”de tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
3.2. "Site’ye “Üye” olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Dorimu Giyim” tarafından işbu “Sözleşme” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “Dorimu Giyim” tarafından işbu “Sözleşme” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Site" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
3.3. “Dorimu Giyim” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde iş bu “Sözleşme”yi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya “Sözleşme”yi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu “Sözleşme”ye aykırılık, "Site"de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “Dorimu Giyim” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “Dorimu Giyim” tarafından tespit edilmesi veya “Dorimu Giyim” ticari kararları veya “Dorimu Giyim” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “Dorimu Giyim” kendi iradesi ile verilecektir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:
4.1 “Üye”, www.jacadi.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair tüm bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, “Dorimu Giyim” in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”, yanlış bilgi vermesi halinde “Sözleşme”nin “Dorimu Giyim” tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini geri dönülemez şekilde kabul eder.
4.2 “Üye”, “Dorimu Giyim” tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, “Üye”nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi “Üye”ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. “Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin, “Dorimu Giyim” ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından “Dorimu Giyim” e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, “Dorimu Giyim” in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.3 “Üye”, www.jacadi.com.tr internet sitesini kullanırken, üyelik işlemlerini yerine getirirken, “Site”" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu “Sözleşme” içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara/beyanlara ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, ve belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını, bu kurallara riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden “Üye” sorumlu olacaktır
4.4 “Dorimu Giyim”, “Site”nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya “Dorimu Giyim” web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.
4.5 .”Üye”, www.jacadi.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, “Üye” başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
4.6 “Üye”, tüm hakları “Dorimu Giyim” ye ait olan ve www.jacadi.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar “Üye” tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Her "Üye", “Dorimu Giyim” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Site" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Dorimu Giyim” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.”Üye"lerin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.7 “Dorimu Giyim”, “Üye” verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve “Üye” yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. “Üye”, www.jacadi.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden “Dorimu Giyim”den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.8 “Üye”, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
4.9 İşbu “Sözleşme” içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden “Üye” işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, “Dorimu Giyim”i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “Dorimu Giyim’in “Üye”ye karşı “Sözleşme”ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
4.10 www.jacadi.com.tr “Üye” olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında “Dorimu Giyim” ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. “Üye”, www.jacadi.com.tr’ ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, “Dorimu Giyim” ve iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, “Dorimu Giyim” ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. “Dorimu Giyim” "Site”de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Üye” aksini bildirmediği sürece “Dorimu Giyim” ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. “Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını “Dorimu Giyim” ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. “Üye” veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “Dorimu Giyim” müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
4.11 “Dorimu Giyim”, işbu “Sözleşme” uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu “Sözleşme”yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. “Üye” mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini" gerçekleştirebilecektir.
4.12 “Dorimu Giyim” kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. “Dorimu Giyim”, üyenin www.jacadi.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
4.13 www.jacadi.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. “Dorimu Giyim” sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.jacadi.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
4.14 “Dorimu Giyim” web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “Dorimu Giyim” web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.15 www.jacadi.com.tr satışları stoklar ile sınırlıdır. www.jacadi.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.jacadi.com.tr veya “Dorimu Giyim” mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.jacadi.com.tr’ de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.jacadi.com.tr ’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.jacadi.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
4.16 “Dorimu Giyim” ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, güncelleyebilir, yürürlükten kaldırabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. www.jacadi.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

5. İhtilafların Çözümü:
5.1 “Üye”, “Sözleşme”den doğabilecek ihtilaflarda “Dorimu Giyim”nn ticari defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Dorimu Giyim” kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 İşbu “Sözleşme”yle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır.
5.3 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

6. Feragat “Dorimu Giyim”in Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

7.Sözleşmenin Süresi Üyelik işlemi “Üye”’nin “Site”nin ilgili bölümünde kişisel bilgilerini sunması, İşbu “Sözleşme” “Site” üzerinden onaylaması ve kayıt esnasında sunduğu e-posta adresine gönderilen link üzerinden gerçekleştireceği aktivasyon tamamlanmasıyla işbu “Sözleşme” bu andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu “Sözleşme”nin yürürlüğe girmesinden itibaren “Dorimu Giyim” in “Üye”nin üyeliğini iptal etmesi veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesine kadar süresiz yürürlükte kalır.

8. Tebligat Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

9. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi: “Üye”nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme” “Üye”nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu “Sözleşme”, “Üye”nin üyeliğini iptal etmesi veya Dorimu Giyim tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gizlilik Sözleşmesi “Dorimu Giyim”, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri “Üye”den (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) talep etme hakkına sahiptir. “Dorimu Giyim” sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Dorimu Giyim bünyesinde kullanılmaktadır. “Dorimu Giyim”, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu “Üye”nin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. “Dorimu Giyim”, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, “Dorimu Giyim” “Üye”lerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla “Dorimu Giyim” iştirakleri ve iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. “Üye”nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece “Üye” ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece “Üye” değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. “Üye”, “Dorimu Giyim”in günlük e-posta gönderim listesinden çıkmak istediğinde, “Dorimu Giyim” tarafından gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilme hakkına sahiptir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan “Üye”nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde “Dorimu Giyim” veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin “Dorimu Giyim” ara yüzü üzerinden banka ve “Üye”nin bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca jacadi.com.tr’ de kişisel bilgilerin ve hesabınızın güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan şifreleme uygulanmaktadır. Bilgiler şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman “Dorimu Giyim” sistemine kaydedilmemektedir.

Pazartesi - Cuma günleri saat 10:00 ile 12:30 arası ve 13:30 ile 17:00; her türlü soru için; musterihizmetleri@jacadi.com.tr veya +90 (537) 440 21 31 no’lu çağrı merkezinden “Dorimu Giyim” müşteri ilişkileri merkezine ulaşabilir, tüm talep ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. “Giyim” müşteri memnuniyet politikası ve çözüm odaklı hizmet verme misyonu gereği başta “Üye”leri olmak üzere tüm müşterilerine yardımcı olmaktan ve görüşlerini almaktan memnuniyet ve onur duyacağını belirtmek isteriz. Dorimu Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez, Ayazma Cd No:37, Kat 12 Papirus Plaza 34406 Kâğıthane/İstanbul

Jacadi
Loading...